Mapování

 digitální účelové mapy pro projekční činnost (2D i 3D) se zpracováním výškopisu pomocí digitálního modelu terénu, základní mapy závodů, včetně technologií

 zpracování mapových podkladů s využitím letecké fotogrammetrie s výstupem do CAD systému, digitální ortofotomapy, digitální modely terénu

 technicko provozní evidence vodních toků

 zjišťování průběhu podzemních vedení inženýrských sítí

 budování bodových polí

 zaměřování záchranného archeologického výzkumu před stavbou