Diagnostika vozovky

Diagnostikou vozovky rozumíme analýzu a grafickou interpretaci nerovností povrchu a poruch na vozovce. Pomocí ucelené moderní technologie založené na prostorovém sběru dat vytváříme přehlednou interpretaci v celé ploše vozovky. Velkou výhodou naší práce je, že během ní nevyžadujeme významné omezení dopravy v daném úseku.

Diagnostika vozovky

Koeficient IRI

Podélné nerovnosti na vozovce měříme podle mezinárodního indexu IRI, jehož hodnota je určována v každém bodě systému podélných profilů po 25 cm. Jedná se o tzv. klouzavé řešení, kdy je výpočet proveden podle normy z úseku 10 m před a 10 m za tímto bodem.

Podélná nerovnost lať 4 m

Nerovnosti na vozovce jsou v tomto případě určovány na principu systému hustých podélných profilů na podrobném modelu povrchu. Modelací povrchu a následným výpočtem je založen způsob určení nerovností simulací měřické latě.

Příčné nerovnosti lať 2 m – vyjeté koleje

Stejně jako v případě podélné nerovnosti, i u příčné jde o určování nerovností na principu systému hustých profilů na podrobném modelu povrchu, tentokrát příčných. Výpočet používá standardní geometrickou úlohu, využívající řez plochou digitálního modelu povrchu.

Simulace toku kapek

Z podrobného modelu terénu vozovky jsme schopni generovat teoretický průběh vody při dešti, tedy kudy se voda pohybuje a v jakém rozsahu.

Teoretická hloubka vody v kolejích W

Určení teoretické hloubky vody je zjištěno obdobným způsobem jako nerovnosti vozovky. Výsledkem jsou hodnoty hloubky vody, tedy hloubka vyjeté koleje, které jsou definovány v milimetrech. Hloubka vody je následně zobrazována barevnou škálou hodnot.

Sklon vozovky v ploše

Jedná se o vyznačení ploch o kritických sklonech s ohledem na odtok vody podle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Jedná se o analýzu, které identifikuje riziková místa na vozovce.

Koncentrace odtoku

Na základě detekce pohybu vody a podrobného modelu stanovíme lokality, kde se voda hromadí a neodtéká, a to včetně plochy a hloubky takových míst. Jedná se o detekci krizových lokalit, kde hrozí aquaplaning.

Relativní nerovnosti

Jedná se o metou určení místní nerovnosti v lokální oblasti. Na rozdíl od předchozích analýz identifikuje nerovnosti obecně, nezávisle na směru. Tento proces pomáhá hodnotiteli při identifikaci problematických míst na vozovce.

DTM převýšení

Jedná se o stínovaný digitální model, který je interpretován vrstevnicemi o vysokém základním intervalu obvykle 5 cm nebo 10 cm. Tato hustota následně pomáhá při orientaci ve výškovém průběhu vozovky.

Vrstevnicový model

Na základě podrobného modelu terénu dokážeme vykreslit podrobný vrstevnicový model ke stanovení nivelety, příčných i podélných parametrů a geometrie vozovky.

Připraveni měřit?

Kontaktujte odborníka